Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Online Beauty Cursussen

Artikel 1 –
Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De Online Beauty Cursussen: de webshop waar diverse online cursussen worden aangeboden, een handelsnaam geregistreerd onder Salon Femme (KVK: 51118106), BTW Nr: NL188222595B01.
  • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de website van De Online Beauty Cursussen.
  • Cursus: het online leermateriaal dat wordt aangeboden door De Online Beauty Cursussen.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Online Beauty Cursussen en de gebruiker voor de levering van een cursus.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Online Beauty Cursussen en de gebruiker.
2.2. Door gebruik te maken van de website van De Online Beauty Cursussen en/of het plaatsen van een bestelling, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen op de website van De Online Beauty Cursussen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een overeenkomst tussen De Online Beauty Cursussen en de gebruiker komt tot stand op het moment dat De Online Beauty Cursussen een orderbevestiging heeft verzonden naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres.
3.3. De Online Beauty Cursussen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1. Alle prijzen op de website van De Online Beauty Cursussen zijn exclusief btw.
4.2. De gebruiker dient het verschuldigde bedrag te betalen op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.3.
De Online Beauty Cursussen behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden cursussen te wijzigen.
4.4. Indien de gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is De Online Beauty Cursussen gerechtigd de levering van de cursus op te schorten of te annuleren.

Artikel 5 – Levering en uitvoering
5.1. De Online Beauty Cursussen zal de cursus leveren via de website, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2.
De leveringstermijn is slechts indicatief en geen fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.3. De Online Beauty Cursussen is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
5.4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste keuze en het gebruik van de cursus.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en retourneren
6.1. Voor de levering van online cursussen geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. In geval van annulering zullen kosten alleen volledig worden terugbetaald (minus eventuele kosten van derden, zoals banken, terugbetalingsregelingen) als er geen modules zijn geactiveerd én er binnen 14 dagen een e-mail is ontvangen op info@deonlinebeautycursussen.nl. In geval van annulering waarbij modules zijn geactiveerd, zullen de kosten niet worden terugbetaald..

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursus en de website van De Online Beauty Cursussen berusten bij De Online Beauty Cursussen of haar licentiegevers.
7.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om de cursus, of enig onderdeel daarvan, te verveelvoudigen, te openbaren of aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Online Beauty Cursussen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1.
De Online Beauty Cursussen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de cursus of de website van De Online Beauty Cursussen.
8.2. De Online Beauty Cursussen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
8.3. Indien De Online Beauty Cursussen aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.4. De gebruiker vrijwaart De Online Beauty Cursussen voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht
9.1.
In geval van overmacht is De Online Beauty Cursussen niet gehouden haar verplichtingen jegens de gebruiker na te komen.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van De Online Beauty Cursussen die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.
9.3. Indien de overmacht langer dan negentig dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht
10.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Online Beauty Cursussen is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen tussen De Online Beauty Cursussen en de gebruiker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Online Beauty Cursussen is gevestigd.

Artikel 11 – Slotbepalingen
11.1.
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
11.2.
De Online Beauty Cursussen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
11.3. Deze algemene voorwaarden treden in werking op de dag van publicatie op de website van De Online Beauty Cursussen. 
11.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij eventuele vertalingen hiervan, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met De Online Beauty Cursussen via het volgende e-mailadres: info@onlinebeautycursussen.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

login ~login ~login ~login ~login ~login ~login ~login ~login ~login ~login ~

search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search ~ search